Chúng tôi quan tâm đến vấn đề bảo mật và muốn quý vị làm quen với cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin. Chính sách bảo mật này bao gồm việc thu thập và sử dụng thông tin cho trang web này.  Trang Web này thuộc sở hữu của SeotukhoaGoogle.com.

Khi sử dụng Trang Web này, quý vị đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách Bảo mật .

 

Chúng tôi thu thập những thông tin gì

Chúng tôi sử dụng thông tin như thế nào

Khi nào chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị

Các Trang web Bên thứ ba

An ninh

Lựa chọn và Truy cập

Thời gian Duy trì

Sử dụng trang web bởi trẻ em

Chuyển qua biên giới

Thông tin Nhạy cảm

Cập nhật chính sách bảo mật

Liên lạc với chúng tôi

NHỮNG THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Các thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi. Khi quý vị gửi các yêu cầu, mua các sản phẩm, chúng tôi sẽ hỏi quý vị về những thông tin cá nhân liên quan như tên, địa chỉ để gửi hàng, số điện thoại, địa chỉ email.

Thông tin từ việc quý vị sử dụng Trang Web này. Chúng tôi có thể tự động nhận được thông tin khi quý vị truy cập Trang Web của chúng tôi.  Điều này bao gồm thông tin về địa chỉ Giao thức Internet (IP), thông tin trình duyệt , thông tin thu thập thông qua các cookie , dấu vết ảnh điểm, và các công nghệ khác, ngày và thời gian quý vị truy cập, và trang web quý vị mới truy cập trước khi quý vị đến thăm Trang Web này.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN NHƯ THẾ NÀO

Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin quý vị tự nguyện cung cấp cho chúng tôi:

  • Để đáp ứng yêu cầu của quý vị và thực hiện các yêu cầu của quý vị .
  • Để gửi cho quý vị các thông tin quan trọng về Trang Web, các sự thay đổi về các điều   khoản, điều kiện, chính sách và/hoặc các thông tin hành chánh khác của chúng tôi.
  • Để tiến hành các giao dịch.
  • Để gửi cho quý vị các thông tin thương mại mà chúng tôi tin rằng có thể quý vị quan tâm.

Cho các mục đích kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, kiểm toán, phát triển sản phẩm mới, tăng cường Trang Web của chúng tôi, cải thiện dịch vụ của chúng tôi, xác định các xu hướng sử dụng và xác định hiệu quả của hệ thống thông tin liên lạc của chúng tôi .

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi nhận được từ việc quý vị sử dụng Trang Web này theo các cách sau:

Địa chỉ IP của quý vị: “Địa chỉ IP” là một con số được tự động gán cho máy tính quý vị đang sử dụng bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Một địa chỉ IP được xác định và đăng nhập tự động trong các tập tin đăng nhập máy chủ của chúng tôi mỗi khi người dùng truy cập Trang Web, cùng với giờ giấc của sự truy cập và (các) trang được truy cập.  Thu thập địa chỉ IP là thông lệ tiêu chuẩn trên Internet và được thực hiện tự động bởi nhiều trang web.

Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP cho các mục đích như tính toán mức độ sử dụng Trang Web, giúp chẩn đoán các vấn đề máy chủ, và quản lý Trang Web.  Chúng tôi cũng có thể sử dụng và tiết lộ các địa chỉ IP đối với tất cả các mục đích mà chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân. Xin lưu ý rằng chúng tôi đối xử địa chỉ IP, các tập tin đăng nhập máy chủ và các thông tin liên quan như là các thông tin phi cá nhân, trừ trường hợp chúng tôi bắt buộc phải làm khác chiếu theo luật áp dụng.

Trình duyệt của quý vị: Một số thông tin được thu thập qua đa số các trình duyệt, chẳng hạn như địa chỉ Tiếp cận Truyền thông (MAC) của quý vị, loại máy tính (Windows hoặc Macintosh), độ phân giải màn hình, phiên bản hệ điều hành và loại trình duyệt Internet và phiên bản.

Cookie: Cookie cho phép một máy chủ web đệ truyền dữ liệu vào một máy tính để lưu trữ hồ sơ và các mục đích khác.  Cả phiên và cookie kiên trì có thể được sử dụng trong sự kết nối với Trang Web.  Những cookie này được sử dụng cho các mục đích an ninh, để tạo điều kiện chuyển hướng, để hiển thị thông tin hiệu quả hơn, và để phục vụ quý vị tốt hơn với thông tin phù hợp, cũng như cho các mục đích theo dõi trực tuyến.  Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin thống kê về việc sử dụng Trang Web để liên tục cải tiến thiết kế và chức năng, để hiểu cách người dùng sử dụng Trang Web, và giúp chúng tôi giải quyết những câu hỏi liên quan đến Trang Web.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi phân tích khách truy cập sử dụng Trang Web.  Trong số những thứ khác, Google Analytics sử dụng cookie để thu thập thông tin về số lượng khách truy cập vào Trang Web, các trang web giới thiệu khách đến Trang Web, và các trang mà khách xem trong Trang Web.  Các cookie của Google Analytics vẫn còn nằm trong máy tính của quý vị sau khi quý vị đóng trình duyệt của quý vị, loại cookie này được gọi là cookie “kiên trì.” .

Nếu quý vị không muốn thông tin thu thập qua việc sử dụng cookie, có một thủ tục đơn giản trong đa số các trình duyệt cho phép quý vị từ chối việc sử dụng cookie .  Một số tính năng của Trang Web có thể không hoạt động đúng nếu quý vị từ chối việc sử dụng cookie.  Để tìm hiểu thêm về cookie, xin quý vị truy cập http://www.allaboutcookies.org/ nằm bên ngoài Trang Web. Để nằm ngoài sự theo dõi bởi Google Analytics trên tất cả các trang web, xin truy cập http://tools.google.com/dlpage/gaoptout nằm bên ngoài Trang Web.

•           Dấu vết ảnh điểm, đèn hiệu web , GIF rõ ràng hoặc các công nghệ tương tự khác: Các thứ này có thể được sử dụng trong kết nối với một số trang của Trang Web và thư điện tử dạng HTML để, trong số những việc khác, theo dõi các hành động của người sử dụng Trang Web và các người nhận email, đo lường sự thành công của sự truyền thông của chúng tôi và biên dịch số liệu thống kê về việc sử dụng Trang Web và tỷ lệ đáp ứng.

Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin này phù hợp với luật pháp địa phương.

Nếu chúng tôi kết hợp thông tin phi cá nhân (thông tin không nhận diện cá nhân quý vị) với các thông tin cá nhân (như kết hợp tên của quý vị với vị trí địa lý), các thông tin kết hợp này sẽ được đối xử bởi chúng tôi như thông tin cá nhân miễn là chúng còn được kết hợp.

KHI NÀO CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của quý vị:

  • Để xác định danh tánh quý vị cho bất cứ ai mà quý vị gửi tin nhắn qua Trang Web.
  • Khi chúng tôi cho là cần thiết hoặc thích hợp: (a) theo luật hiện hành, (b) để tuân theo quy trình pháp lý; (c) để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan công quyền và chính phủ kể cả các cơ quan công quyền và chính phủ bên ngoài quốc gia cư trú của quý vị; (d) để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, (e) để bảo vệ các hoạt động của chúng tôi hoặc của các chi nhánh của chúng tôi, (f) để bảo vệ quyền, sự riêng tư, sự an toàn và tài sản của chúng tôi, và/hoặc các chi nhánh của chúng tôi hoặc các người khác; và (g) cho phép chúng tôi sử dụng các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc hạn chế những thiệt hại mà chúng tôi có thể phải gánh chịu.

CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA

Chính sách bảo mật này không giải quyết , và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho, sự riêng tư, thông tin hoặc các thông lệ khác của các bên thứ ba, kể cả bên thứ ba hoạt động bất cứ trang web nào mà Trang Web này có chứa một liên kết.  Sự hiện diện của một liên kết trên Trang Web không bao hàm sự chấp nhận trang web liên kết bởi chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi.

AN NINH

Chúng tôi sử dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hành chánh hợp lý để bảo vệ các thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi.  Tuy nhiên rất tiếc là không có truyền thông dữ liệu nào qua Internet hoặc qua hệ thống lưu trữ dữ liệu có thể đảm bảo an toàn 100%.  Nếu quý vị tin rằng sự tương tác của quý vị với chúng tôi không còn an toàn (thí dụ , nếu quý vị cảm thấy sự an ninh của tài khoản mà quý vị có thể có với chúng tôi đã bị xâm nhập), xin quý vị thông báo ngay cho chúng tôi về vấn đề này bằng cách liên lạc với chúng tôi theo đoạn “Liên lạc với Chúng tôi” dưới đây.

 

GIAI ĐOẠN DUY TRÌ

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích nêu trong Chính sách Bảo mật này ngoại trừ một thời gian lưu giữ lâu dài hơn bị đòi hỏi bởi hoặc được cho phép bởi pháp luật.

SỬ DỤNG TRANG WEB BỞI TRẺ EM

Trang Web không nhắm vào các trẻ em, và chúng tôi yêu cầu các trẻ em dưới 18 không cung cấp thông tin cá nhân qua Trang Web.

CHUYỂN QUA BIÊN GIỚI

Thông tin cá nhân của quý vị có thể được lưu trữ và xử lý ở bất cứ quốc gia nào mà chúng tôi có cơ sở, và khi sử dụng Trang Web của chúng tôi quý vị đồng ý với việc chuyển thông tin cho các nước bên ngoài quốc gia cư trú của quý vị, kể cả nước Hoa Kỳ mà ở đó có những quy định bảo vệ dữ liệu khác hơn với quốc gia của quý vị.

THÔNG TIN NHẠY CẢM

Chúng tôi yêu cầu quý vị không gửi cho chúng tôi, và không tiết lộ cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nhạy cảm nào (thí dụ, thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, dân tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo hay các tín ngưỡng khác, sức khỏe, lý lịch phạm tội hoặc thành viên công đoàn) trên hoặc qua Trang Web hay cách khác.

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này.  Xin xem “Ngày có hiệu lực” ghi chú ở trên cùng của trang này để xem chính sách bảo mật đã duyệt lần cuối là khi nào.  Các sửa đổi có hiệu lực một khi chúng tôi đăng tải Chính sách Bảo mật đã được sửa đổi trên Trang Web. cViệc quý vị sử dụng Trang Web sau khi có những sửa đổi này có nghĩa là quý vị chấp nhận Chính sách Bảo mật đã được sửa đổi.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Nếu quý vị có câu hỏi gì về chính sách bảo mật, xin liên lạc với chúng tôi.

Xin lưu ý rằng truyền thông trực tuyến không phải là luôn luôn an toàn, vì vậy xin đừng bao gồm các thông tin nhạy cảm trong yêu cầu của quý vị cho chúng tôi.