Nhập n tới khi bằng 0 thì dừng và tính toán

#include <stdio.h>
#include <math.h>
int n,tongchan=0,tongle=0,soptchan=0;
float tbcschan;
int main ()
{
do{
printf(“\n Nhap n= “);
scanf(“%d”,&n);
if(n%2==1)
tongle = tongle+n;
else{
tongchan=tongchan+n;
soptchan++;
}
}while(n!=0);
tbcschan=tongchan/(soptchan-1);
printf(“\ntong cac so le da nhap la %d”, tongle);
printf(“\ntong cac so chan da nhap la %d”, tongchan);
printf(“\ntrung binh cong cac so chan da nhap la %f”, tbcschan);
}

http://seotukhoagoogle.com/wp-content/uploads/2017/04/imacges.jpeghttp://seotukhoagoogle.com/wp-content/uploads/2017/04/imacges.jpegSeotukhoaGoogleCode C, C++Nhập n tới khi bằng 0 thì dừng và tính toán #include <stdio.h> #include <math.h> int n,tongchan=0,tongle=0,soptchan=0; float tbcschan; int main () { do{ printf('\n Nhap n= '); scanf('%d',&n); if(n%2==1) tongle = tongle+n; else{ tongchan=tongchan+n; soptchan++; } }while(n!=0); tbcschan=tongchan/(soptchan-1); printf('\ntong cac so le da nhap la %d', tongle); printf('\ntong cac so chan da nhap la %d', tongchan); printf('\ntrung binh cong cac so chan da nhap la %f', tbcschan); }Seo website - seo từ khóa lên top