tìm từ dài nhất trong chuỗi ký tự

#include<stdio.h>
#include<string.h>
char s[100];
int ktra(char s[])
{
char s1[100];
int i,vt,max=0,j,dem=0;
int d=strlen(s);
for (i=1;i<d;i++)
{
if((s[i]==’ ‘)||(s[i]==’\0′))
{
j=i;dem=0;
while (s[j-1]!=’ ‘)
{
dem=dem+1;
j=j-1;
}
printf(“\n %d “,dem);
if (max<dem)
{
max=dem;
vt=i;
}
}
}
printf(“tu dai nhat co %d ky tu la: “,max);
for(int i=vt-max;i<vt;i++)
printf(“%c”,s[i]);
}
int main()
{
printf(“Nhap vao chuoi S co dau cach o dau & cuoi: “);
gets(s);
ktra(s);
}

Đổi các ký tự in hoa sang in thường

#include<stdio.h>
#include<string.h>
char s[100];
int l;
int hoathuong(char s1[])
{
int i;
for(i=0;i<strlen(s1);i++)
{
if(s1[i]>=’A’&& s1[i]<=’Z’)
s1[i]=s1[i]+32;
}
}
int main()
{
char s1[100];
printf(“Nhap vao chuoi S1: “);
gets(s1);
hoathuong(s1);
printf(“Chuoi sau khi chuyen la %s”,s1);
}

Đếm số ký tự trong chuỗi ký tự không dùng length

#include<stdio.h>
#include<string.h>
char s[100];
int l;
int demkt(char s1[])
{
int i=0;
while(s1[i]!=’\0′)
{
i=i+1;
}
return(i);
}
int main()
{
char s1[100];
printf(“Nhap vao chuoi S1: “);
gets(s1);
demkt(s1);
printf(“Chuoi co %d ky tu”,demkt(s1));
}

Lê ChungCode C, C++tìm từ dài nhất trong chuỗi ký tự #include<stdio.h> #include<string.h> char s; int ktra(char s; int i,vt,max=0,j,dem=0; int d=strlen(s); for (i=1;i<d;i++) { if((s==' ')||(s=='\0')) { j=i;dem=0; while (s!=' ') { dem=dem+1; j=j-1; } printf('\n %d ',dem); if (max<dem) { max=dem; vt=i; } } } printf('tu dai nhat co %d ky tu la: ',max); for(int i=vt-max;i<vt;i++) printf('%c',s); } int main() { printf('Nhap vao chuoi S co dau cach o dau & cuoi: '); gets(s); ktra(s); } Đổi các ký tự in hoa sang in thường #include<stdio.h> #include<string.h> char...Seo website - seo từ khóa lên top