Đảo ngược 1 chuỗi ký tự

#include<stdio.h>
#include<string.h>
char s[100];
int l;
int daochuoi(char s1[],char s2[])
{
int i;
for(i=0;i<strlen(s1);i++)
s2[i]=s1[strlen(s1)-1-i];
s2[i+1]=’\0′;
}
int main()
{
char s1[100],s2[100];
printf(“Nhap vao chuoi S1: “);
gets(s1);
daochuoi(s1,s2);
printf(“Chuoi dao nguoc la %s”,s2);
}

Kiểm tra chuỗi ký tự có đối xứng hay không

#include<stdio.h>
#include<string.h>
char s[100];
int l;
int Nhapchuoi(char s[])
{
printf(“Nhap vao chuoi S: “);
gets(s);
}
int KiemTraDoiXung(char s[])
{
int i= 1;
if((strlen(s)%2)!=0)// Kiem tra xau co so ky tu la le
{
while(i<=(int)strlen(s)/2)
{
if(s[strlen(s)/2+i]!=s[strlen(s)/2-i])
{
break;
}
i++;
}
if(i>=(int)strlen(s)/2)
printf(“\n Chuoi S la chuoi doi xung”);
else
printf(“\n Chuoi S la chuoi khong doi xung”);
}
else // xâu có do dai ky tu la chan
{
i=0;
while(i<(int)strlen(s)/2)
{
if(s[strlen(s)/2+i+1]!=s[strlen(s)/2-i])
{
//printf(“\n %s  %s”,s[strlen(s)/2+i+1],s[strlen(s)/2-i]);
break;
}
i++;
}
printf(“%d”,i);printf(“\n%d”,strlen(s)/2);
if(i>=(int)strlen(s)/2)
printf(“\n Chuoi S la chuoi doi xung”);
else
printf(“\n Chuoi S la chuoi khong doi xung”);
}
//printf(“\n Chuoi S khong la chuoi doi xung”);
}
int main()
{
Nhapchuoi(s);
KiemTraDoiXung(s);
}

Lê ChungCode C, C++Đảo ngược 1 chuỗi ký tự #include<stdio.h> #include<string.h> char s; int l; int daochuoi(char s1) { int i; for(i=0;i<strlen(s1);i++) s2=s1; s2='\0'; } int main() { char s1,s2; printf('Nhap vao chuoi S1: '); gets(s1); daochuoi(s1,s2); printf('Chuoi dao nguoc la %s',s2); } Kiểm tra chuỗi ký tự có đối xứng hay không #include<stdio.h> #include<string.h> char s; int l; int Nhapchuoi(char s) { int i= 1; if((strlen(s)%2)!=0)// Kiem tra xau co so ky tu la le { while(i<=(int)strlen(s)/2) { if(s!=s) { break; } i++; } if(i>=(int)strlen(s)/2) printf('\n Chuoi S la chuoi...Seo website - seo từ khóa lên top