Nối 2 chuỗi ký tự

#include<stdio.h>
#include<string.h>
char s[100];
int l;
int noichuoi(char s1[],char s2[])
{
int i,j=0;
for(i=strlen(s1);i<strlen(s1)+strlen(s2)+1;i++)
{
s1[i]=s2[j];
j=j+1;
}
printf(“Chuoi sau khi noi la: %s”,s1);
}
int main()
{
char s1[100],s2[100];
printf(“Nhap vao chuoi S1: “);
gets(s1);
printf(“\n Nhap vao chuoi S2: “);
gets(s2);
noichuoi(s1,s2);
}

Đổi ký tự đầu mỗi từ trong chuỗi ký tự sang in hoa

 

Đếm số khoảng trắng trong chuỗi ký tự

#include<stdio.h>
#include<string.h>
char s[100];
int l;
int demkt(char s1[])
{
int dem=0;
for(int i=0;i<strlen(s1);i++)
if (s1[i]==’ ‘)
dem=dem+1;
return(dem);
}
int main()
{
char s1[100];
printf(“Nhap vao chuoi S1: “);
gets(s1);
demkt(s1);
printf(“Chuoi co %d  khoang cach “,demkt(s1));
}

Đổi ký tự đầu mỗi từ trong chuỗi ký tự sang in hoa

#include<stdio.h>
#include<string.h>
char s[100];
int l;
int ktdau(char s1[])
{
int i;
for(i=0;i<strlen(s1);i++)
{
if(s1[i]==’ ‘&& s1[i+1]!=’ ‘)
s1[i+1]=s1[i+1]-32;
}
s1[0]=s1[0]-32;
}
int main()
{
char s1[100];
printf(“Nhap vao chuoi S1: “);
gets(s1);
ktdau(s1);
printf(“Chuoi sau khi chuyen la %s”,s1);
}

Lê ChungCode C, C++Nối 2 chuỗi ký tự #include<stdio.h> #include<string.h> char s; int l; int noichuoi(char s1) { int i,j=0; for(i=strlen(s1);i<strlen(s1)+strlen(s2)+1;i++) { s1=s2; j=j+1; } printf('Chuoi sau khi noi la: %s',s1); } int main() { char s1,s2; printf('Nhap vao chuoi S1: '); gets(s1); printf('\n Nhap vao chuoi S2: '); gets(s2); noichuoi(s1,s2); } Đổi ký tự đầu mỗi từ trong chuỗi ký tự sang in hoa   Đếm số khoảng trắng trong chuỗi ký tự #include<stdio.h> #include<string.h> char s; int l; int demkt(char s1=='...Seo website - seo từ khóa lên top