Lập trình C Tính gần đúng sin x

#include<stdio.h>
#include<math.h>
float x;
float kq,e;
int Nhap()// Chuong trinh con nhap du lieu
{
printf(“Nhap x,e: “);
scanf(“%f%f”,&x,&e);
}
int GiaiThua(int n)// chuong trinh con tinh n giai thua
{
int gt=1;
if (n==0)return (1);
for(int i=1;i<=n;i++)
gt=gt*i;
return(gt);
}
float TinhBT(float x,int n)// tinh bieu thucx mu 2n-1 tren 2n -1 giai thua
{
int a= pow(x,2*n-1);
return(a/GiaiThua(2*n-1));
}
float TinhSin(float x, float e, float &kq)// Hàm tính sinx gan dúng
{
int i=1; kq=0;
while(TinhBT(x,i)>e)
{
kq=kq+ pow(-1,i-1)*TinhBT(x,i);
i=i+1;
}
return (kq);
}
int main()
{
Nhap(); x=x*3.1415/180;
printf(“Sin(%f)= %f”,x,TinhSin(x,e,kq));
}

http://seotukhoagoogle.com/wp-content/uploads/2017/04/images.jpeghttp://seotukhoagoogle.com/wp-content/uploads/2017/04/images.jpegSeotukhoaGoogleCode C, C++Lập trình C Tính gần đúng sin x #include<stdio.h> #include<math.h> float x; float kq,e; int Nhap()// Chuong trinh con nhap du lieu { printf('Nhap x,e: '); scanf('%f%f',&x,&e); } int GiaiThua(int n)// chuong trinh con tinh n giai thua { int gt=1; if (n==0)return (1); for(int i=1;i<=n;i++) gt=gt*i; return(gt); } float TinhBT(float x,int n)// tinh bieu thucx mu 2n-1 tren 2n -1 giai thua { int a= pow(x,2*n-1); return(a/GiaiThua(2*n-1)); } float TinhSin(float x,...Seo website - seo từ khóa lên top