Lập trình C Giải bài toán Tháp hà nội bằng phương pháp đệ quy

#include <stdio.h>
unsigned int n;
int Nhap()
{
printf (“nhap n:”);
scanf (“%d”,&n);
}
int ThapHN(int n,char nguon, char dich, char tg)
{
if (n==1) printf(“\nChuyen 1 dia tu coc %c toi coc %c”,nguon,dich);
else
{
ThapHN(n-1,nguon,tg,dich);
ThapHN(1,nguon,dich,tg);
ThapHN(n-1,tg,dich,nguon);
}
}
int main ()
{
Nhap();
char nguon=’N’, dich=’D’,tg=’T’;
ThapHN(n,nguon,dich,tg);
}

 

http://seotukhoagoogle.com/wp-content/uploads/2017/04/imacges.jpeghttp://seotukhoagoogle.com/wp-content/uploads/2017/04/imacges.jpegSeotukhoaGoogleCode C, C++  Lập trình C Giải bài toán Tháp hà nội bằng phương pháp đệ quy #include <stdio.h> unsigned int n; int Nhap() { printf ('nhap n:'); scanf ('%d',&n); } int ThapHN(int n,char nguon, char dich, char tg) { if (n==1) printf('\nChuyen 1 dia tu coc %c toi coc %c',nguon,dich); else { ThapHN(n-1,nguon,tg,dich); ThapHN(1,nguon,dich,tg); ThapHN(n-1,tg,dich,nguon); } } int main () { Nhap(); char nguon='N', dich='D',tg='T'; ThapHN(n,nguon,dich,tg); }  Seo website - seo từ khóa lên top