Lập trình C Giải bài toán Fibonaci – bài toán thỏ đẻ con bằng phương pháp đệ quy

#include <stdio.h>
unsigned int n;
int Nhap()
{ do{
printf (“nhap n:”);
scanf (“%d”,&n);
} while(n<=5);
}
int Fibonaci(int n)
{
if (n<=2) return(1);
else return(Fibonaci(n-1)+Fibonaci(n-2));
}
int main ()
{
Nhap();
printf (“So fibonaci thu %d=%d”,n,Fibonaci(n));
}

 

http://seotukhoagoogle.com/wp-content/uploads/2017/04/inddsex.jpeghttp://seotukhoagoogle.com/wp-content/uploads/2017/04/inddsex.jpegSeotukhoaGoogleCode C, C++Lập trình C Giải bài toán Fibonaci - bài toán thỏ đẻ con bằng phương pháp đệ quy #include <stdio.h> unsigned int n; int Nhap() { do{ printf ('nhap n:'); scanf ('%d',&n); } while(n<=5); } int Fibonaci(int n) { if (n<=2) return(1); else return(Fibonaci(n-1)+Fibonaci(n-2)); } int main () { Nhap(); printf ('So fibonaci thu %d=%d',n,Fibonaci(n)); }  Seo website - seo từ khóa lên top