Sắp xếp mảng 1 chiều

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int *a,i,n, tam;
int Nhapmang()
{
printf(“Nhap vào 1 mang ket thuc bang 0:”);
i=0;n=0;
a=(int*)malloc(100);
do
{
printf(“\n Nhap a[%d]=”,i);
scanf(“%d”,(a+i));
n=n+1;i=i+1;
}
while (*(a+i-1)!=0);
}
int sapxep()
{
for(int i=0;i<n;i++)
for(int j=i+1;j<=n;j++)
if (a[i]>a[j])
{
tam=*(a+i);
a[i]=*(a+j);
a[j]=tam;
}
}
int main()
{
Nhapmang();
printf(“\n Mang vua nhap la: \n”);
for(int i=0;i<n;i++)
printf(” %d  “,*(a+i));
sapxep();
printf(“\n Mang sau khi sap xep: \n”);
for(int i=0;i<n;i++)
printf(” %d  “,*(a+i));
}

Tìm ký tự xuất hiện nhiều nhất trong chuỗi

#include<stdio.h>
#include<string.h>
char s[100];
int i,a[100];
int nhap(char s[])
{
printf(“Nhap vao chuoi S: “);
gets(s);
return(0);
}
int dem(int a[], char s[])
{
for(int i=1;i<strlen(s);i++)
{
for(int k=1;k<strlen(s);k++)// dem so lan xuat hien
if(s[i]==s[k])
a[i]=a[i]+1;
for(int j=i-1;j>1;j++)//kiem tra voi cac kt trc xem co khac 0
{
if((s[i]==s[j])||(s[i]==’ ‘))
{
a[i]=0;
}
}
}
}
int main()
{
int max,vt;
nhap(s);
dem(a,s);
max=a[1];
for(i=1;i<strlen(s);i++)
if(max<a[i])vt=i;
printf(“\n Ky tu co so lan xuat hien nhieu nhat la:%c – %d lan”,s[vt],a[vt]);

}

Lê ChungCode C, C++Sắp xếp mảng 1 chiều #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int *a,i,n, tam; int Nhapmang() { printf('Nhap vào 1 mang ket thuc bang 0:'); i=0;n=0; a=(int*)malloc(100); do { printf('\n Nhap a=',i); scanf('%d',(a+i)); n=n+1;i=i+1; } while (*(a+i-1)!=0); } int sapxep() { for(int i=0;i<n;i++) for(int j=i+1;j<=n;j++) if (a>a) { tam=*(a+i); a=*(a+j); a=tam; } } int main() { Nhapmang(); printf('\n Mang vua nhap la: \n'); for(int i=0;i<n;i++) printf(' %d  ',*(a+i)); sapxep(); printf('\n Mang sau khi sap xep: \n'); for(int i=0;i<n;i++) printf(' %d  ',*(a+i)); } Tìm ký tự xuất hiện nhiều nhất trong...Seo website - seo từ khóa lên top