Code lập trình C – Cấu trúc Structure

Nhập và hiển thị một danh sách học sinh với cấu trúc structure

#include<stdio.h>
#include<string.h>
struct hocsinh
{
char mahs[6];
char hoten[31];
int namsinh;
char diachi[100];
char gioitinh[4];
float diemtb;
};
hocsinh manghs[50];
int n;
int Nhap(hocsinh &hs)
{
printf(“Nhap ma:”);gets(hs.mahs);//scanf(“%s”,&hs.mahs);
printf(“\n Nhap ho ten:”);gets(hs.hoten);//scanf(“%s”,&hs.hoten);
printf(“\n Nhap nam sinh:”);scanf(“%d”,&hs.namsinh);
printf(“\n Nhap dia chi:”);gets(hs.diachi);//scanf(“%s”,&hs.diachi);
printf(“\n Nhap gioi tinh:”);gets(hs.gioitinh);//scanf(“%s”,&hs.gioitinh);
printf(“\n Nhap diem tb:”);scanf(“%f”,&hs.diemtb);
//return()
}
int Hien(hocsinh hs)
{
puts(hs.mahs);printf(” | “);
puts(hs.hoten);printf(” | “);
printf(“%d”,hs.namsinh);printf(” | “);
puts(hs.diachi);printf(” | “);
puts(hs.gioitinh);printf(” | “);
printf(“%f”,hs.diemtb);printf(” | \n”);
}
int main()
{
do{
printf(“\n Nhap n <50: “);scanf(“%d”,&n);
} while(n>50);
for(int i=1;i<=n;i++)
Nhap(manghs[i]);
for(int i=1;i<=n;i++)
Hien(manghs[i]);
printf(“Cac hoc sinh duoc len lop la: \n”);
for(int i=1;i<=n;i++)
if(manghs[i].diemtb>=5)
Hien(manghs[i]);

}

Tính toán và tìm kiếm trên cấu trúc structure sinh viên

#include<stdio.h>
#include<string.h>
struct sinhvien
{
char hoten[31];
char gioitinh[4];
float toan,ly,hoa;
};
sinhvien sv[100];
int n;
sinhvien Nhap()
{
sinhvien s;
printf(“\n Nhap ho ten:”); scanf(“%s”,&s.hoten);//gets(s.hoten);
printf(“\n Nhap gioi tinh:”);scanf(“%s”,&s.gioitinh);//gets(s.gioitinh);
printf(“\n Nhap diem toan:”);scanf(“%f”,&s.toan);
printf(“\n Nhap diem ly:”);scanf(“%f”,&s.ly);
printf(“\n Nhap diem hoa:”);scanf(“%f”,&s.hoa);
return(s);
}
int Hien(sinhvien s)
{
puts(s.hoten);printf(” | “);
puts(s.gioitinh);printf(” | “);
printf(“%2.1f  |   %2.1f   |   %2.1f    |”,s.toan,s.ly,s.hoa);
}

int main()
{
sinhvien tam;
char gt[3]= “nu”;
do{
printf(“\n Nhap n <100: “);scanf(“%d”,&n);
} while(n>100);
for(int i=1;i<=n;i++)
sv[i]=Nhap();
for(int i=1;i<=n;i++)
Hien(sv[i]);
for(int i=1;i<=n;i++)
for(int j=i+1;j<=n;j++)
{
if((sv[i].toan+sv[i].ly+sv[i].hoa)>(sv[j].toan+sv[j].ly+sv[j].hoa))
{
tam=sv[i];
sv[i]=sv[j];
sv[j]=tam;
}
}
printf(“\n cac sv phai thi lai la:\n”);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
//printf(” so sanh = %d”,strcmp(sv[i].gioitinh,gt));
if((strcmp(sv[i].gioitinh,gt)==0)&&((sv[i].toan<5)||(sv[i].ly<5)||(sv[i].hoa<5)))
Hien(sv[i]);
}
}

Bài 5 bài thực hành số 9 cấu trúc structure sinh viên

#include<stdio.h>
#include<string.h>
struct sinhvien
{
char hoten[31];
char gioitinh[4];
float toan,ly,hoa;
};
sinhvien sv[100];
int n;
sinhvien Nhap()
{
sinhvien s;
printf(“\n Nhap ho ten:”); scanf(“%s”,&s.hoten);//gets(s.hoten);
printf(“\n Nhap gioi tinh:”);scanf(“%s”,&s.gioitinh);//gets(s.gioitinh);
printf(“\n Nhap diem toan:”);scanf(“%f”,&s.toan);
printf(“\n Nhap diem ly:”);scanf(“%f”,&s.ly);
printf(“\n Nhap diem hoa:”);scanf(“%f”,&s.hoa);
return(s);
}
int Hien(sinhvien s)
{
puts(s.hoten);printf(” | “);
//puts(s.gioitinh);printf(” | “);
printf(“%2.1f   |”,s.toan+s.ly+s.hoa);
}

int main()
{ sinhvien tam;

do{
printf(“\n Nhap n <100: “);scanf(“%d”,&n);
} while(n>100);
for(int i=1;i<=n;i++)
sv[i]=Nhap();
for(int i=1;i<=n;i++)
Hien(sv[i]);
for(int i=1;i<=n;i++)
for(int j=i+1;j<=n;j++)
{
if((sv[i].toan+sv[i].ly+sv[i].hoa)<(sv[j].toan+sv[j].ly+sv[j].hoa))
{
tam=sv[i];
sv[i]=sv[j];
sv[j]=tam;
}
}
printf(“\n cac sv khong phai thi lai la:\n”);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
//printf(” so sanh = %d”,strcmp(sv[i].gioitinh,gt));
if(((sv[i].toan>5)&&(sv[i].ly>5)&&(sv[i].hoa>5)))
Hien(sv[i]);
}
}

Đào tạo seo website tại thái nguyên -Đại học công nghệ thông tin và truyền thông

LH 0988.311.658

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *