1 tuần ho, ốm sốt liên tục, cô gái ở HN bất ngờ tử vong: Bác sĩ cảnh báo hiểm họa kinh khủng hơn cả ung thư

Hiện nay, số ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới được cho là do không có sức đề kháng chống vi khuẩn là 700.000, trong đó có 23.000 tại Hoa Kỳ. WHO cho rằng việc ngăn chặn kháng kháng sinh cần sự vào cuộc của cộng đồng, không…

Continue Reading

Nâng cấp tài khoản Quảng cáo google adsense youtube lên tài khoản adsense trang nội dung

Quảng cáo google adsense Trước kia việc đăng ký Quảng cáo Google Adsense khá là khó khăn với những web tiếng Việt, tuy nhiên gần đây Google AdSense đã chấp nhận các website Tiếng Việt nên việc đăng ký là rất dễ dàng. Nói là dễ dàng nhưng không phải trang…

Continue Reading

Code lập trình C – Cấu trúc Structure

Nhập và hiển thị một danh sách học sinh với cấu trúc structure #include<stdio.h> #include<string.h> struct hocsinh { char mahs[6]; char hoten[31]; int namsinh; char diachi[100]; char gioitinh[4]; float diemtb; }; hocsinh manghs[50]; int n; int Nhap(hocsinh &hs) { printf(“Nhap ma:”);gets(hs.mahs);//scanf(“%s”,&hs.mahs); printf(“\n Nhap ho ten:”);gets(hs.hoten);//scanf(“%s”,&hs.hoten); printf(“\n Nhap nam sinh:”);scanf(“%d”,&hs.namsinh); printf(“\n…

Continue Reading